Събития
14.06.2017

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект CB005.1.21.167

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 с партньори Общински исторически музей - Тополовград, България и Община Инедже, Турция.

На 20.03.2017 год. Общински исторически музей - Тополовград в ролята си на Водещ Партньор сключи договор с № PA-02-29-591/20.03.2017 за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 във връзка с изпълнението на проект  „Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм“с реф. № CB005.1.21.167. Партньор по проекта от турска страна е Община Инедже.

Проектът предвижда подобряване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Инедже чрез по ефективно използване на природните и антропогенни ресурси. Подобряване на условията за отдих и туризъм, и атрактивност в Община Тополовград и Община Инедже.

Основните дейности по проекта включват: Подобряване на условията за отдих и туризъм чрез поставянето на архитектурни елементи в м. Плочест, Община Тополовград и м. Чамлъка в Община Инедже. Провеждане на „Училища сред природата“ в двете общини и доставка на техника и оборудване за тях. Преводи. Информация и публичност (заснемане на филм, издаване на туристически каталог "Сакар планина" и др.). Управление на проекта.

Общата цел на проекта е: Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм. Специфичните цели на проекта са: 1) Подобряване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Инедже чрез по ефективно използване на природните и антропогенни ресурси. 2) Подобряване на условията за отдих и туризъм, и атрактивност в Община Тополовград и Община Инедже; 3) Организиране на „Училища сред природата“; 4) Насърчаване на развитието на устойчив туризъм като инструмент за социално-икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността и приходите на местното население.

Целевите групи,  които ще бъдат обхванати по проекта са: Местни власти – 154 души; Културни институции (музей, читалища) – 655 души; Ученици – 1208 души; НПО – 194 души; Участници в събития – 210 души; Местно население – 7614 души; Малък и среден бизнес зает в туризма – 126 души;

Продължителност на проекта: 20 месеци (21.03.2017 –21.11.2018)

Стойност на договора: 348 108.28 евро