За проекта

 

Наименование на проекта: „Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров"

Програма и мярка по която се финансира: "БГ08 Културно наследство и съвременни изкуства", Мярка 2 "Документиране на културната история"

Бенифицент: Община Тополовград 

Договор N 24-10М2-14/19.05.2014г.
Стойност: 206190,35 Евро
Продължителност: 24 месеца

Проектът  цели дигитализиране,  документиране и популяризиране на културното наследство на община Тополовград.   

Специфични цели на проекта: 

♦  Дигитализация на недвижимото културно наследство в община Тополовград за първи път с цел съхраняването му за бъдещите поколения.

♦  Създаване на дигитален център в исторически музей Тополовград, предоставящ достъп до информация и специализирани изследвания за най-значимите недвижими обекти  от културното наследство на община Тополовград.

♦  Осигуряване на достъпност и популярност на културното наследство на община Тополовград

 

Основни дейности:

♦Теренни археолгически обхождания и проучвания

♦Аерофотозаснемане на територии от община Тополовград

♦Видео и 3D заснемане

♦Мултидисциплинарни анализи на археологически обекти

♦3D хипотетични възстановки и графични реконструкции

♦Оборудване на дигитален център

♦Разработване на ГИС платформа

♦Създаване на база данни и уеб портал с мобилно приложение

 

Чрез изпълението на тези дейности ще бъде постигнато цялостно изследване на част от културното наследство на община Тополовград.

Очаквани резултати:

♦  Дигитализиране на културното наследство на общината

♦  Популяризацията и социализацията на обектите на културното наследство в региона и диверсификацията на културното наследство

♦  Рзработване на базата данни, която ще служи и за научни цели, тъй като ще съдържа всички видове планове, задълбочена и подробна информация за състоянието на паметниците на културата, основа за доразработването на различни видове проекти за съответните обекти.

Резултатите от проекта ще бъдат представени и популяризирани сред академичната общност, студенти и ученици (повечето роми). Чрез публичните представяния ще бъде постигнато информиране на академичната общност за възможностите, произхождащи от резултатите по проекта, повишаване знанията на учениците за културното наследство, осигуряване на достъпност за ромите до дигитализираното културното наследство.